Đánh dấu không hiệu quả

8038

Tên truyện: Đánh dấu không hiệu quả (原po)
Tác giả: Hao Thảo Bán Xa (Nguyên Tố Số 20) (微博)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO (AxB), tình yêu văn phòng, ngọt, HE
Nhân vật chính: Vu Danh (xù lông thụ) x Chử Quân Hạo (táo bạo công)
Dịch: QT | Editor: Nhạt

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

TOÀN VĂN HOÀN