Không biết vị

Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính
Editor: bưởi xanh
Thể loại: Nữ vương công x trung khuyển thụ, hắc bang, điềm văn, hiện đại, đoản văn.
Nguồn: https://tieuvandinh.wordpress.com

Văn Án

Cùng giường chung gối rất nhiều năm, suy nghĩ trong lòng hai người lại hoàn toàn trái ngược..

Một người đã chuẩn bị tiến vào thập niên chi dương.

Một người vẫn đang tự mình yêu đơn phương.

Mục lục

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4

Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8

Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12

Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16

Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24

Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28

Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32

Chương 33 Chương 34 Chương 35

HOÀN