Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 16

  Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 16

  Chương 16: Phi Cương

  Người cho tôi bạch thủy làm tay áo,

  Tôi dùng chúng nhuộm thắm máu đôi tay,

  Dẫu có giết cả thiên hạ,

  Phụ cả thiên hạ,

  Cũng phải chở che người phúc thọ mãi bền lâu,

  An gối một phương.

  Thuộc truyện: Sơn hữu mộ hề mộ hữu long – Chương 16