Thiên quan tứ phúc

1748

Tác giả:Mặc Hương Đồng Xú
Thể loại: Huyền huyễn tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ, HE
Editor: Q1, Q2, Q3: wattpad Vô Danh, Q4, Q5: wattpad hoediu4
Độ dài: 244 chương + phiên ngoại
Nguồn:wattpad Vô Danh, wattpad.com/user/hoediu4

Văn Án

“Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.”

Văn án (cũ): Giữa tam giới thần phật khắp nơi này, thế mà lại có một trò cười!

Văn án (mới): Ái chà, nhân viên công vụ lượm đồng nát trên thiên giới có gian tình với đại quý nhân của quỷ giới kìa!

Mục Lục

Quyển 1

Huyết Vũ Thám Hoa

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57

[Hết quyển 1 – Huyết Vũ Thám Hoa]

Quyển 2

Thái Tử Duyệt Thần

Chương 58 – Chương 59 – Chương 60 – Chương 61 – Chương 62

Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 – Chương 66 – Chương 67

Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71 – Chương 72

Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76 – Chương 77

Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82

Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87 – Chương 88

[Hết quyển 2 – Thái Tử Duyệt Thần]

Quyển 3

Bách Vô Cấm Kỵ

Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 – Chương 93

Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 – Chương 98

Chương 99 – Chương 100 – Chương 101 – Chương 102 – Chương 103

Chương 104 – Chương 105 – Chương 106 – Chương 107 – Chương 108

Chương 109 – Chương 110 – Chương 111 – Chương 112 – Chương 113

Chương 114 – Chương 115 – Chương 116 – Chương 117 – Chương 118

Chương 119 – Chương 120 – Chương 121 – Chương 122 – Chương 123

Chương 124 – Chương 125 – Chương 126 – Chương 127 – Chương 128

Chương 129 – Chương 130 – Chương 131 – Chương 132 – Chương 133

Chương 134 – Chương 135 – Chương 136 – Chương 137 – Chương 138

Chương 139 – Chương 140 – Chương 141 – Chương 142 – Chương 143

Chương 144 – Chương 145 – Chương 146 – Chương 147 – Chương 148

Chương 149 – Chương 150 – Chương 151 – Chương 152 – Chương 153

Chương 154 – Chương 155 – Chương 156 – Chương 157 – Chương 158

Chương 159 – Chương 160 – Chương 161 – Chương 162 – Chương 163

Chương 164 – Chương 165 – Chương 166 – Chương 167 – Chương 168

Chương 169 – Chương 170 – Chương 171 – Chương 172 – Chương 173

Chương 174 – Chương 175 – Chương 176 – Chương 177 – Chương 178

Chương 179 – Chương 180

[Hết quyển 3 – Bách Vô Cấm Kỵ]

Quyển 4

Bạch Y Họa Thế

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198

[Hết quyển 4 – Bạch Y Họa Thế]

Quyển 5

Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 199 – Chương 200 – Chương 201 – Chương 202 – Chương 203

Chương 204 – Chương 205 – Chương 206 – Chương 207 – Chương 208

Chương 209 – Chương 210 – Chương 211 – Chương 212 – Chương 213

Chương 214 – Chương 215 – Chương 216 – Chương 217 – Chương 218

Chương 219 – Chương 220 – Chương 221 – Chương 222 – Chương 223

Chương 224 – Chương 225 – Chương 226 – Chương 227 – Chương 228

Chương 229 – Chương 230 – Chương 231 – Chương 232 – Chương 233

Chương 234 – Chương 235 – Chương 236 – Chương 237 – Chương 238

Chương 239 – Chương 240 – Chương 241 – Chương 242 – Chương 243 – Chương 244

[Hết quyển 5 – Thiên Quan Tứ Phúc]

Phiên ngoại

Phiên ngoại 1: Chương 245

Phiên ngoại 2: Chương 246 – Chương 247 – Chương 248 – Chương 249

Phiên ngoại 3: Chương 250

Phiên ngoại 4: Chương 251

Phiên ngoại 5: Chương 252

[Toàn văn hoàn]