Đạo thị vô tình khước hữu tình

2387

Tác giả: Phiền Lạc
Thể loại: nhất thụ nhất công, bá đạo công, tinh nghịch thụ, hài, phản xuyên không, HE.
Độ dài: 38 chương
Edit + Beta: X_chan – Kura

————Mục Lục———–

Đệ nhất chương~~Đệ nhị chương~~Đệ tam chương

Đệ tứ chương~ Đệ ngũ chương~~Đệ lục chương~~Đệ thất chương

Đệ bát chương~~Đệ cửu chương~~Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương~~Đệ thập nhị chương~~Đệ thập tam chương~~Đệ thập tứ chương

~0.0~

Đệ thập ngũ chương~~Đệ thập lục chương~~Đệ thập thất chương

Đệ thập bát chương~~Đệ thập cửu chương~~Đệ nhị thập chương~~Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhị chương~~Đệ nhị thập tam chương~~Đệ nhị thập tứ chương

Đệ nhị thập ngũ chương~~Đệ nhị thập lục chương~~Đệ nhị thập thất chương

~o.o~

Đệ nhị thập bát chương~~Đệ nhị thập cửu chương~~Đệ tam thập chương

Đệ tam thập nhất chương~~Đệ tam thập nhị chương~~Đệ tam thập tam chương

Đệ tam thập tứ chương~~Đệ tam thập ngũ chương~~Đệ tam thập lục chương

Đệ tam thập thất chương~~Đệ tam thập bát chương

Hoàn