Chước lộc

6596

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Cung đình hầu tước, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, lòng dạ độc ác hay làm trò thụ x cười như không cười tâm cơ công, 1×1, HE
Edit: Cục Đậu Bự (Gin)

.

VĂN ÁN

Sách cổ tàn, đạo hạnh vỡ, Lộc Ly ra đời thiên hạ hưng thịnh, tranh, tranh, tranh.

Vạn xương khô, lệnh Thiên Tử, không phụ hoàng ân gánh quân tình, mệnh, mệnh, mệnh.

Lâm Tín làm đao phủ cho hoàng gia cả đời, thủ đoạn độc ác, chưa bao giờ hối hận, nuối tiếc duy nhất là đến khi chết cũng không có được trái tim của Thẩm Lâu. Sống lại một đời, hắn quyết định giả vờ, dụ dỗ lừa Thẩm Lâu về tay.

Thẩm Lâu kiếp trước là tấm gương sáng cho thiên hạ, thanh tâm quả dục, chưa bao giờ vượt khuôn phép, điểm khác người duy nhất chính là thích ma đầu Lâm Tín kia. Sống lại một đời, y quyết định dứt bỏ thế tục, sớm đem Lâm Tín lừa vào cửa.

(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ CHÍNH VĂN ฅ(*°ω°*ฅ)

Chương 1 oOo Chương 2 oOo Chương 3

Chương 4 oOo Chương 5 oOo Chương 6

Chương 7 oOo Chương 8 oOo Chương 9

Chương 10 oOo Chương 11 oOo Chương 12

Chương 13 oOo Chương 14 oOo Chương 15

Chương 16 oOo Chương 17 oOo Chương 18

Chương 19 oOo Chương 20 oOo Chương 21

Chương 22 oOo Chương 23 oOo Chương 24

Chương 25 oOo Chương 26 oOo Chương 27

Chương 28 oOo Chương 29 oOo Chương 30

Chương 31 oOo Chương 32 oOo Chương 33

Chương 34 oOo Chương 35 oOo Chương 36

Chương 37 oOo Chương 38 oOo Chương 39

Chương 40 oOo Chương 41 oOo Chương 42

Chương 43 oOo Chương 44 oOo Chương 45

Chương 46 oOo Chương 47 oOo Chương 48

Chương 49 oOo Chương 50 oOo Chương 51

Chương 52 oOo Chương 53 oOo Chương 54

Chương 55 oOo Chương 56 oOo Chương 57

Chương 58 oOo Chương 59 oOo Chương 60

Chương 61 oOo Chương 62 oOo Chương 63

Chương 64 oOo Chương 65 oOo Chương 66

Chương 67 oOo Chương 68 oOo Chương 69

Chương 70 oOo Chương 71 oOo Chương 72

Chương 73 oOo Chương 74 oOo Chương 75

Chương 76 oOo Chương 77 oOo Chương 78

Chương 79 oOo Chương 80 oOo Chương 81

Chương 82 oOo Chương 83 oOo Chương 84

Chương 85 oOo Chương 86 oOo Chương 87

Chương 88 oOo Chương 89 oOo Chương 90

Chương 91 oOo Chương 92 oOo Chương 92

Phiên ngoại 1 oOo Phiên ngoại 2 oOo Phiên ngoại 3

✧ TOÀN VĂN HOÀN ✧