Không Có Kiếp Sau

4818

Tác giá: Nguyệt Hạ Tang
Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE
Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia
Nhân vật phụ: Alpha, Sigma…
Mần by Bi
Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu

Truyện cùng hệ liệt: Nguyên thủy tái lai

Văn án:

“Thế giới này tồn tại vì con ——”

.::MỤC LỤC::.

Quyển dẫn: Sống tại tử địa

Chương 1Chương 2Chương 3 Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19

.

Quyển 1: Con của muôn sao

Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29
Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39
Chương 40Chương 41Chương 42 Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49
Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56

.

Quyển 2: Sáng nghe tin Bạch Lộ

Chương 57Chương 58 Chương 59Chương 60 Chương 61
Chương 62Chương 63Chương 64 Chương 65 Chương 66
Chương 67Chương 68Chương 69 Chương 70 Chương 71
Chương 72 Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76
Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80Chương 81
Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85Chương 86
Chương 87Chương 88

.

Quyển 3: Phía Bắc của Hằng Thiên

Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92Chương 93
Chương 94Chương 95Chương 96Chương 97Chương 98
Chương 99Chương 100Chương 101Chương 102Chương 103
Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108
Chương 109Chương 110Chương 111

.

Quyển 4: Trời sao và trăng sáng

Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115 Chương 116
Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120Chương 121
Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126
Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131
Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136
Chương 137Chương 138Chương 139 Chương 140Chương 141
Chương 142Chương 143Chương 144 Chương 145 Chương 146

.

Quyển 5: Song tinh mật cận

Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151
Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156
Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161
Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165Chương 166
Chương 167Chương 168Chương 169 Chương 170Chương 171
Chương 172Chương 173Chương 174

.

Quyển 6: Thành phố cơ giới

Chương 175Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179
Chương 180Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184
Chương 185 Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189
Chương 190Chương 191

.

Quyển 7: Vùng đất yên nghỉ

Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195Chương 196
Chương 197 Chương 198Chương 199Chương 200Chương 201
Chương 202 – Chương 203Chương 204 – Chương 205 – Chương 206
Chương 207 – Chương 208Chương 209 – Chương 210 – Chương 211
Chương 212 – Chương 213 Chương 214 – Chương 215 – Chương 216
Chương 217 – Chương 218Chương 219Chương 220 – Chương 221
Chương 222 – Chương 223 – Chương 224

.

Quyển 8: Vương tọa hoàng kim

Chương 225 – Chương 226 Chương 227 – Chương 228 – Chương 229
Chương 230 – Chương 231Chương 232 – Chương 233 – Chương 234
Chương 235 – Chương 236Chương 237 – Chương 238 – Chương 239
Chương 240 – Chương 241Chương 242 – Chương 243 – Chương 244
Chương 245 – Chương 246Chương 247 – Chương 248 – Chương 249
Chương 250 – Chương 251 Chương 252 – Chương 253 – Chương 254
Chương 255 – Chương 256Chương 257 – Chương 258 – Chương 259
Chương 260 – Chương 261Chương 262 – Chương 263 – Chương 264
Chương 265 – Chương 266Chương 267 – Chương 268 – Chương 269
Chương 270 – Chương 271Chương 272 – Chương 273 – Chương 274

.

HẾT

Phiên Ngoại

Toàn Văn Hoàn