Một tên A giả O[Audio]

4826

Tác giả: Độc Công Tử
Thể loại: H đại, hài, ABO, trúc mã, ngọt, đoản văn, O công x A giả O thụ
Tình trạng: 3 chương hoàn
Biên tập: Nhạt
Tình trạng edit: Đã hoàn thành

MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3

HOÀN