[Thích Cố] Vong Ưu

Trạng Thái: Full.

Nguồn: tuyetlamblog.wordpress.com.

Giới Thiệu Truyện

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, ngược tâm, HE
Edit: Nguyệt Phong
Tình trạng hoàn: quyển 1

Bắc Tống, Huy Tông Trọng Hòa năm thứ năm.

Dưới thời Tống thịnh vượng, Dương Châu luôn là một thành đô phồn hoa, đô hội, thành viện san sát, không ít quan to, khách quý, tao nhân, mặc khách, đều muốn đến nơi này, tập trung lại với nhau phẩm trà, đối thơ, học đòi văn vẻ.

Lúc đó, thành DƯơng Châu nổi danh nhất hai viện tử, một là Liễu Cừ Các, một là Tử Doanh Lâu, hai tên đều nói lên sự thanh nhã thoát tục. Bên trong lại lại tập trung những cô nương khuynh thành, thông thạo cầm kỳ thi họa, hát hay múa giỏi, nổi danh khắp chốn, bán nghệ không bán thân.

Nổi danh nhất phải nói đến ca nữ Lưu Oanh của Liễu Cừ các cùng vũ công Mạc Bình của Tử Doanh lâu, hai nàng một ca một múa nhượng không biết bao nhiêu vương tôn công tử hồn siêu phách tán, mong có duyên tương ngộ, lại hận chẳng thể cùng hai nàng tiến thêm một bước.

Danh Sách Chương