Đại ngốc và nhóc đần

Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh
Thể loại: Trầm mê học tập công x trì độn đáng yêu thụ, hiện đại, đoản văn, vườn trường
Weibo tác giả: 马鹿君
Tình trạng bản gốc: 13 Chương
Chuyển ngữ: Cát Cánh
Nguồn: https://jiegeng1210.wordpress.com

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3

Chương 4 – Chương 5 – Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9

Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

Loading...

Hoàn